استارت آپ چیست؟

استارت آپ چیست؟ 🔹تعاریف متفاوتی از استارت آپ میتوان بیان کرد، در اینجا یکی از جامعترین آنها را بیان خواهم کرد. 📌«استارت آپ یک شرکت نوپاست که به منظور پیدا…

ایده شالوده کسب و کار نوپا

ایده چیست؟ 🖌طرحی تشکیل شده در ذهن که با محدودیتهای اساسی مانند؛ قوانین و مقررات کشور، قوانین فیزیکی ، قوانین زیست محیطی و … در تعارض نباشد، ایده نامیده میشود….

جرقه ذهنی

تشکیل طرحی معنادار در سلولهای خاکستری مغز را جرقه ذهنی می نامند. 🔸این طرح در زمینه های مختلفی قابل بخش بندی است: ⬅ رفع نیاز جامعه ⬅ ایجاد ارزش بیشتر…