تمرکز بر هدف قبل از حرکت

داستان تمرکز بر هدف سال ۱۳۷۴ در مدرسه ای تدریس میکردم.برف زیادی روی زمین نشسته بود و ساعت ۸ صبح اخبار اعلام کرد مدارس تعطیل است.دانش آموزان خیلی خوشحال شدند…