از افکار منفی و محدودکننده رها شو

معمار آینده خود هستید روز گذشته سوار آژانس شدم. راننده فرد جوانی بود. بعد از طی کردن مسیری به چراغ قرمز برخوردیم. موقع توقف راننده ترمز دستی را کشید و…