تحریم قطر و فرصت سوزی ما

آیا ما از فرصت تحریم قطر بهره میبریم؟ چرا شرکتها سریع از موقعیتها استفاده نمیکنند؟ با مشارکت افراد و شرکتهای مختلف میتوان در زمان مناسب نسبت به بهره گیری از…

Open chat
چه کمکی از ما برمیاد؟
سلام
اگر سوالی دارید، اینجا مطرح کنید