تحریم قطر و فرصت سوزی ما

آیا ما از فرصت تحریم قطر بهره میبریم؟ چرا شرکتها سریع از موقعیتها استفاده نمیکنند؟ با مشارکت افراد و شرکتهای مختلف میتوان در زمان مناسب نسبت به بهره گیری از…