انواع آرزو

انسانها و آرزوهای شان به پنج دسته طبقه بندی می شوند: انواع آرزو برخی آرزوی برگشتن به گذشته خویش را دارند. پاره ای آرزوهای کوچک دارند. عده ای به آرزوی…