رمزارز

حسرت بخشی از بازار است

حسرت بخشی از بازار است تریدر موفق باید از حسرتها درس بگیرد و بدنبال راهی کم ریسک برای کسب سود باشد