عضویت ویژه

هر روز یک تحلیل یا خبر مهم در بازارهای مالی!

این عضویت برای افراد فعال در بازارهای مالی که تحلیل تکنیکال را میدانند و یا به آن علاقه دارند طراحی شده است.

در این پلن اعضا بطور روزانه تحلیلی دریافت میکنند که در آن نکات آموزشی توضیح داده شده است.

همچنین اخبار خاص و تاثیر گذار برای اعضای ویژه ارسال میگردد.

تحلیل های ارائه شده با بررسی و رعایت نکات ترید، قابلیت سرمایه گذاری خواهند داشت.

این ویدئو رو ببین

عضویت در سه پلن طراحی شده است

 • هفتگی
 • یک ماهه
 • سه ماهه

تنها تفاوت این پلن ها فقط در زمان میباشد.(محتوای ارائه شده یکسان است)

عضویت ویژه

یک هفته ای
هزارتومان ۸۰
 • ارسال تحلیل آموزشی
 • تحلیل کریپتو
 • تحلیل سهام
 • ارسال اخبار

عضویت ویژه

یک ماهه
هزارتومان ۲۹۰
 • ارسال تحلیل آموزشی
 • تحلیل کریپتو
 • تحلیل سهام
 • ارسال اخبار
پیشنهاد شده

عضویت ویژه

سه ماهه
هزارتومان ۸۰۰
 • ارسال تحلیل آموزشی
 • تحلیل کریپتو
 • تحلیل سهام
 • ارسال اخبار

تمامی تحلیلها شخصا توسط دکتر رضاشیرازی تایید و دراختیار اعضا قرار میگیرد

برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با آقای کلاهی (۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰) تماس حاصل نمایید